Larissa Jõgi ja Katrin Karu

 

 

 

„Lobisev ja paljusõnaline täiskasvanute koolitaja pole alati kõige autentsem, huvitavam ega mõjusam. Sageli on koolitajana targem olla süvenev kuulaja − see on üks võimalus õppimisruum luua.”

 

 

Larissa Jõgi on kutsega täiskasvanute koolitajana, tegutsenud koolitajana alates 1986. aastast ja töötanud paljude sihtgruppidega. Ta on osalenud erinevates koolitus-, arendus- ja rahvusvahelistes teadusprojektides, mille sisuks on olnud täiskasvanute koolitajate professionaliseerumise ja professionaalsuse problemaatika. Ta on õppejõud ja uurija, õppejõudude ja täiskasvanute koolitajate koolitaja, Tallina Ülikooli Haridusteaduste Instituudi mitteformaal- ja elukestva õppe akadeemilise suuna juht, andragoogikaprofessor, andragoogika õppekavade üks väljatöötajaid, arendajaid ja juhte alates 1998. aastast, täiskasvanute koolitaja kutsestandardite arendaja, kutsekomisjoni liige ja esimees, Eesti Täiskasvanuhariduse Nõukogu liige, ERASMUS+ juhtkomitee liige, rahvusvahelise võrgustiku Network on Adult Educator, Trainer and Professional Development üks juhte. Uurimisvaldkondadest huvitab Jõge täiskasvanute koolitajate professionaalse identiteedi kujunemine, identiteedi moraatorium, koolitaja mina / tõlgendused, täiskasvanuõppimise biograafiline ja narratiivne aspekt. Täiskasvanute koolitajana on viimastel aastatel tema suurim väljakutse koolitustel olnud õppimisruumi loomine selleks, et ilmneksid õppijate õppimisvajadused.

 

„Täiskasvanute koolitajale soovitan „olla rohkem grupi sees kui grupi ees”, et kogeda ehedat õpisituatsioone.”

 

 

 

Katrin Karu on Tallinna Ülikooli elukestva ja mitteformaalõppe suuna õppejõuna töötanud alates 1997. aastast. Peale õppetegevuse on ta andragoogika bakalaureuseõppe õppekava kuraator ja täiskasvanute koolitaja kõrvaleriala õppekava üks koostajaid ning juhte. Koolitajana on ta panustanud nii õppejõudude täienduskoolituse arendamisse ja läbiviimisse kui ka koolitajate koolitusse. Talle on antud TLÜ 2013. aasta koolitaja tiitel. Katrin peab oluliseks, et on täiskasvanute koolitaja kutsehindaja ning saanud osaleda kutsetaotlemissüsteemi arendustegevuses.