ETKA Andrase privaatsusteade

 

SISSEJUHATUS

Selle privaatsusteate on koostanud ETKA Andras (edaspidi ka: Andras, meie), Eesti Vabariigis registreeritud äriühing, registrikood 80070339 , juriidiline aadress Jõe 9, 10151 Tallinn, Eesti.Andmete vastutavaks töötlejaks on ETKA Andras.

Meie kontaktandmed leiate SIIT

Töötlemine toimub EL Andmekaitseseaduse ja Isikuandmete kaitse üldmääruse alusel.Privaatsusteade kehtib kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Andras saab Teie isikuandmed Teilt endalt või kolmandatelt isikutelt, asutustelt, avalikest andmekogudest näiteks kui esitate Andrasele taotluse, avalduse, teabenõude, märgukirja, vaide või registreerite end Andrase sündmusele.
Privaatsusteade kirjeldab, kuidas Andras teie isikuandmeid kogub, kasutab ja muul viisil töötleb.Andras töötleb teie isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega, sh andmekaitse üldmäärusega (määrus (EL) 2016/679) (edaspidi: GDPR) ja mistahes muude kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega.

Me võime koguda, säilitada, kasutada, edastada ja mistahes muul viisil töödelda teie järgmisi isikuandmeid:

 • Isikut tõendavad andmed, näiteks eesnimi, perekonnanimi, isikukood,  sünnikuupäev, sugu.
 • Kontaktandmed, näiteks aadress, e-posti aadress, telefoninumber, töökoht, amet
 • Hariduse andmed, näiteks haridustase.
 • Tööhõive andmed
 • Isiklik informatsioon, näiteks perekonnaseis
 • kodulehe külastamisega seotud isikuandmed – IP aadress (arvuti personaalne tunnus) ja küpsiste kasutamisega seotud info. Arvutitel on oma personaalne tunnus ehk IP aadress ja töötukassa kodulehe külastamisel vaadatakse IP aadresside põhjal kodulehe külastatavust (kust piirkonnast külastatakse, mis kuupäeval, mis kellaajal ja millist kodulehe osa). Kodulehe külastatavuse statistika tegemisel ei seostata IP aadressi Teie teiste isikuandmetega.

Kogume isikuandmeid järgmistest allikatest:

 • Teie esitatud avaldused, teated, päringud ja muud dokumendid.
 • Avaliku ja erasektori registrid, näiteks kutseregister.
 • Teie registreeringud Andrase sündmustele.

KUIDAS ME KOGUTAVAID ANDMEID KASUTAME?

 • Teiega kontakti võtmiseks ja info edastamiseks
 • Koolitajakutse väljaandmiseks
 • Uudiskirja tellinud inimesed:- uudiskirja edastamiseks (e-post)
 • Nõuame kolmandatest isikutest teenusepakkujatelt, et nad hoiaksid teie andmeid turvaliselt ja töötleksid seda meie juhiste ja nõuete järgi, mis on omakorda kooskõlas selle teate, GDPR-i ja kohaldatava õigusega.

Teil on oma töödeldavate isikuandmete suhtes mitmeid õigusi.

 • Õigus taotleda andmetega tutvumist: võite igal ajal paluda, et me kinnitaksime, milliseid teie andmeid me töötleme.
 • Õigus andmete parandamisele: võite nõuda, et me parandaksime töödeldavaid isikuandmeid, kui need on ebatäpsed või puudulikud. Kui oleme jaganud sellist teavet kolmandate isikutega, teavitame neid parandusest, v.a juhul, kui see on võimatu või nõuab ebamõistlikke jõupingutusi. Võime teie taotluse tagasi lükata, kui meil on selleks seadusest tulenev õigus. Kui me keeldume taotluse täitmisest, teatame teile selle põhjuse.
 • Õigus andmete kustutamisele: teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et me kustutaksime teie isikuandmed. Võime teie taotluse tagasi lükata, kui meil on selleks seadusest tulenev õigus. Kui me keeldume taotluse täitmisest, teatame teile selle põhjuse.
 • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele: teil on teatud juhtudel õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. See tähendab, et me võime teie andmeid ainult säilitada, kuid ei tohi neid mingil muul moel töödelda. Võime teie taotluse tagasi lükata, kui meil on selleks seadusest tulenev õigus. Kui me keeldume taotluse täitmisest, teatame teile selle põhjuse.
 • Õigus esitada vastuväiteid: teil on teatud juhtudel õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele. Võime teie taotluse tagasi lükata, kui meil on selleks seadusest tulenev õigus. Kui me keeldume taotluse täitmisest, teatame teile selle põhjuse.