Kasulik info

Täiskasvanuna õppima asudes on oluline teada, milliseid võimalused ja õigused toetavad õpinguid.

Õppepuhkus

Õppepuhkus (Täiskasvanute koolituse seadus)

Õppepuhkus tasemeõppuritele, õppevormil ja -koormusel pole tähtsust.

30 kalendripäeva kalendriaastas.

Tasemekoolituse ja tööalase enesetäiendamise koolituse puhul säilib keskmine palk 20 kpv.

Täienduskoolituse puhul peab koolitaja olema esitanud majandustegevuse teatise või omama koolitusluba.

www.hm.ee/et/eesmargid-tegevused/taiskasvanuharidus/oppepuhkus-ja-koolituse-rahastamine

Tulumaksutagastus

Tulumaksutagastus (Tulumaksuseadus)

Aastasest maksustatavast tulust on õigus maha arvata tasemeõppeasutuses või täienduskoolitusel õppides tehtud kulud.

Täienduskoolituse puhul:

- koolituse läbiviijal on täienduskoolituse jaoks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning

- koolitus on kutse-, ameti- või erialaste kompetentside omandamiseks ja õppekavas on ära näidatud seotus konkreetse kutsestandardi või tasemekoolituse õppekavaga sh keeleõpe.

Tulumaksutagastuse puhul juhiloa taotlemise kulu ei saa maha arvata.

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine aitab inimesel end analüüsida, karjääri ja õppimisega seotud teadlikke otsuseid teha ning neid ellu viia. Karjääriteenuseid pakutakse nii haridus- kui ka tööturusektoris.

Noored vanuses 7–26 eluaastat saavad infot ja nõustamist oma karjääriplaneerimisega seotud küsimustes Rajaleidja keskustest üle Eesti, mille tegevust koordineerib Innove Hariduse tugiteenuste agentuuri karjääriteenuste keskus. Samuti toetab Innove karjääriõppe arendamist koolides. 

Kõrgkoolide karjääriteenistused teenindavad ülikooli sisseastujaid, tudengeid ja vilistlasi. Peamised teenused on karjäärinõustamine, tööotsimise juhendamine, töö- ja praktikakohtade vahendamine.

Eesti Töötukassa osakondades on avatud karjääriinfotoad, kuhu võib siseneda iga soovija ning seal juhendatakse neid töö otsimisel, aidatakse koostada kandideerimisdokumente ja valmistuda töövestluseks. Töötukassa pakub karjäärinõustamist eelkõige registreeritud töötutele ning koondamisteate saanud inimestele aga ka töötavatele täiskasvanutele.

Karjäärinõustamise teenust täiskasvanutele pakuvad:

www.minukarjaar.ee

Ülikoolid:

www.tlu.ee/et/career/karjaarinoustamine

www.ttu.ee/tudengile/noustamine/karjaarinoustamine

(sisseastujad, tudengid, vilistlased)

www.ut.ee/et/oppimine/karjaari-jaettevotlusenoustamine/oppijale/karjaarinoustamine