Veel kord õppija ravikindlustusest

 

Kiri toimetusele
Saada oma kiri ja/või küsimus:
• Õpitrepp, Narva mnt 13, Tallinn 10151 
e-post:  agne.narusk@epl.ee või
• ETKA Andras, Valge 10, Tallinn 11413
e-post:  andras@andras.ee

 

Hea toimetus,
kirjutasite septembrikuu Õpitrepis välismaal õppija ravikindlustusest. Sellega on kõik selge, aga kuidas on lood nendega, kes lõpetasid kevadel Eestis gümnaasiumi ja edasi õppima ei läinud, tööd pole ka leidnud? Kooli ajal oli neil ravikindlustus, aga nüüd? Teine küsimus: kui noor läheb gümnaasiumist otse kutsekooli, siis kas ravikindlustus jätkub n.-ö. automaatselt või peab selleks midagi tegema?

Heli, kahe lapse ema

•• TOIMETUSELT:
Küsimustele leidsime põhjaliku vastuse ka sel korral haigekassa koduleheküljelt www.haigekassa.ee. Haigekassa kirjutab: gümnaasiumis õppimise ajal on ravikindlustus riigi poolt. Kui gümnaasiumi lõpetaja on noorem kui 19-aastane, kehtib tema ravikindlustus kuni 19-aastaseks saamise päevani. Kui aga gümnaasiumi lõpetaja on vähemalt 19-aastane ning lõpetab gümnaasiumi õppeaja nominaalkestuse (st. ei õpi „üle aja“) piires, kehtib kindlustus veel kolm kuud pärast seda. Selleks, et ravikindlustus ei katkeks, tuleb esimesel juhul õpinguid jätkata, tööle minna vms. enne 19-aastaseks saamist ja teisel juhul hiljemalt kolme kuu jooksul pärast keskkooli lõpetamist.

•• Edasi kutse- või ülikooli
Kui jätkatakse õpinguid kutse- või ülikoolis, tagab riik ravikindlustuse kehtivuse kogu õppekava nominaalkestuse ajal ja veel kolm kuud pärast kutse- või ülikooli lõpetamist. Kui aga õpilane ei ole kooli lõpetanud õppekava nominaalkestuse jooksul (välja arvatud meditsiinilistel põhjustel) või heidetakse ta koolist välja, siis lõpeb tema ravikindlustus üks kuu pärast seda. Üliõpilastel on õigus võtta akadeemilist puhkust. Kui akadeemiline puhkus algab nominaalõppeaja jooksul, siis ravikindlustus peatub (välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on tingitud inimese haigusest või vigastusest või kui üliõpilane pole samal ajal kindlustatud ka muul alusel) ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu. Ravikindlustusele on õigus ka kaugõppe üliõpilastel (v.a. neil, kes on astunud kaugõppesse enne 2003./2004. õppeaastat). Kutse- või ülikooli astudes ei pea ravikindlustuse jätkamiseks esitama haigekassale ühtki dokumenti. Andmed Eesti kutsekooli- ja üliõpilaste kohta esitab haigekassale teadus- ja haridusministeerium.

•• Tööle
Töötaja saab ravikindlustuse tööandja kaudu. Kui tööandja esitab kõik vajalikud dokumendid haigekassasse seitsme kalendripäeva jooksul alates töötaja tööle asumise päevast, siis tekib ravikindlustus 14 päeva pärast. Kui tööleasumise hetkel ravikindlustus veel kehtib, siis see lihtsalt jätkub, ilma et vahepeal katkeks. Mõne aja möödudes võiks uus töötaja oma kindlustuse kehtivuse üle kontrollida, sest on juhtunud, et tööandjad unustavad vajaliku asjaajamise lihtsalt ära. Kui aga koolilõpetaja plaanib luua oma firma, tuleb tal end füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) kanda äriregistrisse või maksu- ja tolliametisse ning ravikindlustuse saamiseks maksta enda eest sotsiaalmaksu.

•• Ajateenistusse
Ajateenijale garanteerib ravikindlustuse riik, haigekassale saadab andmed kaitseressursside amet. Pärast teenistust kehtib ravikindlustus veel kuus kuud.

•• Töötuks
Kui õppima, tööle või ajateenistusse edasi minna ei õnnestunud, oleks mõistlik end töötuna töötukassas arvele võtta, siis on olemas ka ravikindlustus. Andmed edastab haigekassale töötukassa.

Õppija ravikindlustusest rääkides on oluline teada sedagi, et:
• põhiharidust omandavatel õpilastel on õigus ravikindlustusele kuni 21 aasta vanuseni.
• Üldkeskharidust omandavatel õpilastel, kes on sisseastumise hetkel nooremad kui 24-aastased, on õigus ravikindlustusele kuni õppeaja nominaalkestuse lõpuni. Kui nominaalkestus on ületatud või õpilane on koolist välja heidetud, lõpeb kuu aega hiljem ka tema ravikindlustus.  
• Ka kutseõpet omandavatel koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta inimestel on õigus ravikindlustusele kuni õppekava nominaalkestuse lõpuni.

Kontrolli oma ravikindlustuse kehtivust riigiportaalist www.eesti.ee või haigekassa kliendiinfo telefonil 16363. Kui selgub, et ravikindlustus puudub, aga sellele on õigus, võib õppija pöörduda küsimusega riiklikusse eksami- ja kvalifikatsioonikeskusesse, tel 646 1674.

Loe rohkem: www.haigekassa.ee
Küsi nõu: 16363
Vaata ka septembrikuu Õpitrepist välismaal õppija ravikindlustuse kohta SIIN