Täiskasvanuharidus arvudes

 

10,6% Eesti täiskasvanutest osales eelmisel aastal elukestvas õppes;

9,3% oli Euroopa keskmine näitaja.

33 000 täiskasvanut (vähemalt) saaks 2012. aasta lõpuni osaleda tasuta tööalastel kursustel;

6046 inimest saab osaleda sel sügissemestril.

63,2 miljonit krooni Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Eesti riigi vahendeid jagatakse kutse- ja täiskasvanuhariduse edendamiseks.

30 õppeasutust (ja mõned lisaks) pakuvad täiskasvanutele võimalust saada üldharidus õhtuses või kaugõppe õppevormis või eksternina.

22,7% ESF-i programmidest rahastatud tasuta kursustel osalenutest õppis võõrkeelt, veidi vähem väisas arvutialaseid kursusi;

1% oli neid, kes käisid 2009. aasta II poolaastal tarbe- ja kujutava kunsti ning iluteeninduse tasuta kursustel.

49,5% osalenutest kinnitas, et „mu konkurentsivõime on kursuse abil veidi paranenud“.

92,4% oli neid, kes pärast tasuta kursust kinnitasid, et kavatsevad õppida ka edaspidi.

80% 2007. aastal mitteformaalses hariduses ja koolitusel osalenutest tegi sedagi „oma töö paremaks sooritamiseks ja karjäärivõimaluste suurendamiseks“.

154 900 kõrgharidusega naist vanuses 25-64 oli Eestis 2009. aastal, näitasidstatistikaameti andmed;

87 500 oli kõrgharidusega mehi.

69 000 tudengit on tänavu kõrghariduses.

35% 25-64-aastastest inimest ei oma eri- või kutsealast kvalifikatsiooni.

28 363 oli kutsehariduses õppureid kokku 2009./2010. õppeaastal. 

25% ehk siis neljandik TULE (Tule Uuesti ja Lõpeta Edukalt) programmi 800-st õppekohast eraldati tehnika, tootmise ja ehituse valdkonnas jätkajatele.

Vähemalt 57% 290-st täiskasvanute eratäiendkoolitajatest oli neid, kel käesoleva aasta 29. märtsi seisuga oli ette näidata koolitusluba.

13% eratäiendkoolitajatest pakub e-koolitusi, tervelt kolmandik pakubjuhtimisvaldkonna koolitusi.

229 andragoogi kutsega täiskasvanute koolitajat on Eestis novembri alguse seisuga.

34 kõrgkooli on Eestis 1. septembri seisuga, kutseõppeasutusi 45, gümnaasiume 226, põhikoole 260 ja algkoole 73.

Allikad: eratäiendkoolitajate küsitlus, kevad 2010; ESF programmide tagasisideuuring 2010; täiskasvanuhariduse valdkonna statistika põhinäitajad, ülevaade; haridus- ja teadusministeeriumi kooliaasta alguse ülevaade.                      

Koostas: Agne Narusk