I täiskasvanuhariduse teabepäev

 

toimus 15. mail 2008 Tallinnas koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga. Huvi osavõtjate seas oli suur ning päevast võttis osa 103 huvilist.

Teabepäeval anti ülevaade täiskasvanuhariduse valdkonna hetkeseisust ja arengusuundadest ning tutvustati Euroopa Sotsiaalfondi järgmise perioodi 2007-2013 täiskasvanuhariduse programmi.

Teabepäev lõppes raamatu Ülesmäge. Täiskasvanud õppijate edulood esitlusega, mis koosneb erinevatest õpilugudest elust enesest.

ETTEKANDED (vajutades ettekande pealkirjale avanevad slaidid)

Elukestva õppe strateegia 2005-2008 vahearuanne

KÄRT VANAVESKI (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Ettevõtetele suunatud meetmed töötajate koolitamiseks

KERSTI KARILEET Programm "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2009"

INGE KIVISELG (Haridus- ja Teadusministeerium) Riiklik koolitustellimus täiskasvanute tööalasele koolitusele kutseõppeasutustes ja kutseõpet pakkuvates rakenduskõrgkoolides

TERJE HAIDAK (Haridus- ja teadusministeerium) Euroopa Sotsiaalfondi vahendid 2007-2013täiskasvanuhariduses

TIINA JÄÄGER (Eesti Vabaharidusliit) Täiskasvanute koolitus vabaharidu- slikes koolituskeskustes

SIRJE PLAKS (ETKA Andras) Täiskasvanuhariduse populariseerimise programm 2007-2011

VAIKE VÕÕBUS (Turu-uuringu AS) Täiskasvanute elukestvas õppes osalemise uuring 2007