II täiskasvanuhariduse teabepäev

 

Täiskasvanuhariduse teabepäev toimus 19. veebruaril 2009, Vene Kultuuri-keskuses Talllinnas, kus tutvustati täiskasvanuhariduse alaste uuringute tulemusi.

ETTEKANDED (vajutades ettekande pealkirjale avanevad slaidid)

TIIU-LIISA RUMMO-LAES (Statistikaamet) Täiskasvanute koolitus ette- võtetes. Täiskasvanute koolituse uuring üksikisiku tasandil

Uuring täiskasvanute koolitusest ettevõtetes  on osa rahvusvahelisest uuringust, mis korraldatakse ühel ajal kõikides Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikides. Uuringuga kogutakse andmeid tööandja täienduskoolitust puudutava tegevuse kohta. Valimisse sattus 3022 ettevõtet, millest 1677 olid väiksed (10–49 töötajat), 1188 keskmise suurusega (50–249 töötajat) ja 157 suured (250 ja enam töötajat).Täiskasvanute koolituse uuring üksikisiku tasandil on rahvusvahelise uuringu osa, mida korraldatakse ühel ajal kõikides Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikides.Uurimisobjektiks on 20–64-aastased Eesti elanikud.

ÜLLE PETTAI (Statistikaamet) Tööjõu-uuring, elukestvas õppes osalemine

Tööjõu-uuringut korraldatakse kõigis Euroopa Liidu riikides ühtse metoodika järgi. Uuringuga saadakse andmed elanike tööhõive, töötuse ja mitteaktiivsuse kohta, taustandmetena ka hariduse ja elukestvas õppes osalemise kohta. Rahvusvaheliselt võrreldav, Lissaboni strateegia elukestvas õppes osalemise näitaja saadakse tööjõu-uuringu baasil.

VAIKE VÕÕBUD (Turu-uuringute AS) Elukestev õpe 2007-2008

Nii 2007. kui ka 2008. aasta oktoobrikuus viis Turu-Uuringute AS Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel Eesti 25-64-aastaste elanike seas läbi küsitluse elukestvas õppes osalemise teemal. Metoodika erinevuse tõttu lahknevad Turu-Uuringute AS-i küsitluse tulemused jätkuvalt Eesti Tööjõu-uuringu tulemustest, näidates tunduvalt suuremat elukestvas õppes osalemise määra. Turu-Uuringute AS-i küsitluse tulemused näitasid, et 2008. aasta oktoobrikuule eelnenud aasta jooksul oli elukestvas õppes osalenud 34% Eesti elanikest vanuses 25-64. Järgneva aasta jooksul plaanis elukestvas õppes osaleda 18% vastavas vanuses inimestest. Elukestvas õppes osalenuid ning osaleda plaanijaid oli keskmisest arvukamalt naisterahvaste, kõrgharidusega inimeste ning 25-29-aastaste seas.

TRIIN ROOSALU (TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut) Haridus- süsteemi roll elukestval õppel põhineva ühiskonna tagamisel Euroopas
                      

AUNE VALK (Haridus- ja teadusministeerium) Uuringu PIAAC tutvustus