III täiskasvanuhariduse teabepäev

 

toimus 04. mail 2010 Tallinnas, kus jagati täiskasvanuharidusealast infot ning tutvustati äsja ilmunud uuringukogumikku "Kolmekesi elukestvas õppes: õppija, kool ja tööandja". Uuringut saad lugeda SIIT

TEABEPÄEVA ETTEKANDED (Vajutades ettekande pealkirjale need avanevad) 

Täiskasvanuhariduse arengukava 2009-2013 
Evelin Tiitsaar, HTMi täiskasva-nuhariduse talituse peaekspert 

Täiskasvanuharidusest numbritega 
Mihkel Nestor, HTMi analüüsiosakonna analüütik

Täiskasvanuhariduse hetkeolukord 
Evelin Tiitsaar, HTMi täiskasvanuhariduse talituse peaekspert

Kutseõppes õpingud katkestanute jätkuõppe programm KUTSE ja kõrghariduse katkestanute haridustee jätkamise programm TULE 
Aivi Virma, HTMi programmijuht

Täiskasvanute koolituse seaduse muutmine ja Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) arendamine 2010 
Terje Haidak, HTMi täiskasvanu- hariduse talituse juhataja

ISCEDi õppekavarühmade liigitus

Täiskasvanuharidus Eesti kvalifikatsioonisüsteemis 
Olav Aarna, SA Kutse-koda juhatuse liige, ESF programmi analüütik
Tunnustusvajadus on üks inimese põhivajadusi. See käib ka õpitulemuste ja nen- del tugineva kompetentsuse tunnustamise kohta. Olukord muutub keerukamaks, kui püüame ametlikult tunnustada ka mitteformaalselt ja informaalselt õpitut. Kvalifikatsioonisüsteem ja selle osana kutsesüsteem ongi mõeldud inimeste kompetentsuse ametlikuks tunnustamiseks kvalifikatsioonidena, sh kutsekvalifika- tsioonide ehk kutsetena. Tõhus kvalifikatsioonisüsteem peab toimima paindliku liidesena ühiskonna ja elukestva õppe süsteemi vahel, võimaldades ühest küljest välja selgitada ühiskonna ja tööturu ootused inimeste kompetentsusele ja teisalt hinnates inimeste tegeliku kompetentsuse vastavust nendele ootustele. Seega võimaldab kvalifikatsioonisüsteem luua omapärase kompetentsuse ringi. Ettekan-des analüüsitakse, kuidas jõuda selleni, et täiskasvanute täiendõpe oma erinevates vormides sulanduks loomulikul viisil sellesse kompetentsuse ringi.

 

Kolmekesi elukestvas õppes: õppija, kool ja tööandja 
Triin Roosalu, TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi teadur
Elukestval õppel põhineva ühiskonna kujunemise oluliseks tingimuseks on täis- kasvanute osalemine lisaks huvialakursustele ja täiendkoolitustele ka taseme- õppes. Tasemeõppes osalemist käsitlev kogumik „Kolmekesi elukestvas õppes: õppija, kool ja tööandja” keskendub eelkõige töötavate õppijate teemale. Kogumik on kokku pandud Eestile keskendunud analüüsiprojekti “Täiskasvanud kõrgharidust omandamas: õpingute ühildamine töö ja eraeluga” raames tehtud uuringutel, mille käigus võrreldi eri riikide elukestva õppe poliitikaid ja küsitleti täiskasvanud õppi- jaid, samuti nende koole ja tööandjaid, et paremini mõista töö kõrvalt õppimisega seonduvaid eri aspekte. Kogumik tugineb osaliselt varem avaldatud ja ka veel avaldamata ingliskeelsetel ülevaadetel Eesti kohta ning rahvusvahelisel võrdlusel, kus see on võimalik. Uuringut saab ludeda SIIT