IV täiskasvanuhariduse teabepäev

 

Teisipäeval, 15. novembril, toimus Tallinnas täiskasvanuhariduse teabepäev, millest võttis osa üle 130 inimese.

Teabepäeval tutvustatati erinevaid uuringuid, anti ülevaade viimaste aastate arengutest ning kuulati õppijate edulugusid. Teabepäeva lõpus tutvustati Koolitaja käsiraamatut.

ETTEKANDED (vajutades ettekande pealkirjale avanevad slaidid)

 

MAI KOLNES Täiskasvanuhariduse üldistest arengutest

TRIIN ROOSALU Täiskasvanute tee tasemeõppesse ja kuidas seda siluda: kogemused Euroopast
Ettekanne keskendub küsimusele haridussüsteemi rollist elukestval õppel põhineva ühiskonna rajamisel, näidates formaalse ja mitteformaalse hariduse omavahelisi intuitiivseid, aga ka ootamatuid seoseid. Arutluse all on ka hariduse kvaliteet, seda nii õppimise kui õpetamise poolelt vaadates, eriti arvestades muidu hariduses alaesindatud või lihtsalt uute gruppide kaasamist. Ettekanne tugineb projekti LLL2010 raames läbi viidud rahvusvaheliste uuringute andmete analüüsile ja kajastab otsustajate, õpetajate ja õppijate vaateid.

MARGIT SUTROP Hariduse isiksuslik, kultuuriline ja ühiskondlik väärtus 
Ettekandes arutletakse selle üle, mis on hariduse erinevad eesmärgid. Kaasaegses maailmas käsitletakse haridust sageli vaid instrumentaalselt kui vahendit parema elu saavutamiseks või riigi majanduskasvu tagamiseks. Haridus on aga ka ise väärtus. Lisaks on hariduse eesmärkide sügavamaks mõtestamiseks vaja mõista, mida me hea elu all mõistame ja millist eesmärki majanduskasv teenib. Hariduse eesmärkide avaram mõistmine aitab paremini aru saada sellest, kuidas inimesi motiveerida elukestvalt õppima ja kuidas õppeprotsessi paremini korraldada.

INGRID LEINUS ANU SEEMAN Edulugu: „Kuidas vabahariduslikud koolitus- keskused saavad toetada madala haridustasemega täiskasvanuid?“
Põhjamaade kogemusele toetudes on Eesti rahvaülikoolides hakatud pakkuma koolitust põhihariduse ja madalama haridustasemega täiskasvanutele sotsiaalsete- ja õpioskuste arendamiseks, et toetada uuesti õppima asumist formaal- hariduskoolis. Ettekandes keskendutakse Tartu Rahvaülikooli ja Haapsalu Rahvaülikooli poolt ellu viidud pilootkoolituste õppeprogrammile ja senistele tulemustele; õppeprogrammide ja koostöövõrgustiku edasiarendamise kavatsustele ning võimalustele arendada taolist koolitusprogrammi ka teistes vabahariduslikes koolituskeskustes.

EVE TELPT Osalejate tagasiside Euroopa Sotsiaalfondi programmidest rahastatud täiskasvante koolitusele
Ettekanne annab ülevaate, milline on tagaside Euroopa Sotsiaalfondi programmi- dest „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ ning „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes“ rahastatud koolitustele. Täpsemalt tutvustatakse, kuidas koolitused on vastanud osalejate ootustele, millega on jäädud rahule ja millega mitte, millist mõju koolitustele omistatakse, millised on soovid ja vajadused tulevikus ning kuidas erinevad tööalasel ja vabahariduslikul koolitusel käinute arvamused. Ettekanne põhineb uuringufirma Saar Poll poolt käesoleval suvel läbi viidud uuringu tulemustel.

VIVIKA HALAPUU Uuring PIAAC 
Ettekandes antakse põgus ülevaade PIAAC uuringu hetkeseisust. Pikemalt peatu- takse teiste riikide kogemustele, mis aitavad mõista uuringu tulemuste rakendatavust.

Teabepäev toimus Euroopa Sotsiaalfondi täiskasvanuhariduse populariseerimise programmi raames.